Π2 Ενδοϋπηρεσιακή Κατάρτιση

Οι εταίροι θα αναπτύξουν ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για να διασφαλίσουν ότι οι εκπαιδευτές ΕΕΚ είναι πλήρως εκπαιδευμένοι για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των ψηφιακών πηγών XCAPE και της διαδικτυακής πλατφόρμας ώστε να βοηθήσουν τα μέλη της ομάδας στόχου να αναπτύξουν τις επιλεγμένες βασικές δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης και επιχειρηματικού πνεύματος που έχουν μεγάλη αξία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Μόλις είναι έτοιμο το δειγματικό περιεχόμενο για τις 8 πρώτες πηγές στη συνάντηση των εταίρων τον 6ο μήνα, το ECQ θα καθορίσει τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που θα αναπτυχθούν.

Η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εργασία σε νέα δυναμικά, διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα και θα διερευνήσει τους διαφορετικούς ρόλους των επαγγελματιών ΕΕΚ σε αυτά τα περιβάλλοντα. Οι προτεινόμενες νέες, πλούσιες σε μέσα και διαδραστικές πηγές θα φέρουν δυνητικά ένα ευρύ φάσμα νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων στη διαδικασία μάθησης, ιδίως τα έξυπνα τηλέφωνα, άλλες κινητές συσκευές και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και οι εταίροι πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πάροχοι ΕΕΚ:

  • • νιώθουν άνετα να εργαστούν με τις νέες πηγές σε αυτά τα μη παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα.
    • είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ηλεκτρονική μάθηση.
    • έχουν πλήρη επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν σε διαδικτυακά περιβάλλοντα.
    • είναι σε θέση να προστατευτούν από πιθανούς αρνητικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση.

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά ως εγχειρίδιο σε μορφή pdf για εκτύπωση και ως flip-book για διαδικτυακή χρήση. Θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες των εταίρων τον Μάρτιο του 2021.