ΕΤΑΙΡΟΙ

RightNow ehf

Ο οργανισμός RRIS είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση που εργάζονται στον τομέα της ανάλυσης, της αξιολόγησης και των μελετών πολιτικής για την επιστήμη, την καινοτομία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Ισλανδία και σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. Το προσωπικό του οργανισμού είναι εκπαιδευμένο στον τομέα και με εργασιακή εμπειρία ετών σε ενδιάμεσους οργανισμούς. Το προσωπικό έχει εμπειρία συντονισμού έργων και έχει λάβει μέρος σε αριθμό ευρωπαϊκών και σκανδιναβικών έργων σε αυτόν τον τομέα.

Το RRIS είναι ένας οργανισμός με ολοκληρωμένη γνώση σε διάφορα είδη επιστήμης, καινοτομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Εργάζεται σε τομείς που σχετίζονται με την διαμόρφωση πολιτικών και μεταξύ των τομέων πολιτικής στο χαρτοφυλάκιό του είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών και βιβλιομετρική. Μια σειρά δημοσιεύσεων με συμμετοχή του προσωπικού του RRIS έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια.

Η αποστολή του RightNow είναι να ενθαρρύνει τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς στον τομέα της έρευνας, της καινοτομίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Contact information

διεύθυνση e-mail
thorvald@rightnowgroup.eu